הבזים האדומים
התוכנית החינוכית

פירוט מפגשי הלימוד:

מיומנויות ותוצרים

מושגים נרכשים

דרך הוראה

נושא הלימוד

חודש

שעור מס'

התלמידים יגדירו לעצמם את הציפיות. התלמידים יכירו את הפרויקט והשתלשלותו.

תרצה קרן ז"ל, בז אדום, סל"ת, הוראה חוץ כיתתית, קיוץ, קינון, דגירה, חברת חשמל, רשות הטבע והגנים, חברה להגנת הטבע, יחסי גומלין.

1.הקרנת מצגת על הפרויקט וגלגולו.

2. דיווח של בוגרי הפרויקט.

3. סיעור מוחות בנושא ציפיות.

4.סיכום הציפיות.

1.הכרות עם פרויקט הבז האדום

2. תיאום ציפיות.

ספטמבר

1.

התלמיד יכיר את מרכיבי הסביבה. התלמיד יכיר את הגורמים הביוטיים והא-ביוטיים. התלמיד יתנסה באיסוף מידע, מיון והסקת מסקנות. התלמיד יעבוד בשיתוף פעולה עם חבריו. התלמיד ילמד על מעורבות האדם בטבע והשפעתה.

סביבה טבעית, סביבה מלאכותית, מארג מזון, שרשרת מזון, גורמים ביוטים, גורמים א-ביוטים ומערכת אקולוגית.

פעילות בסביבה הקרובה

בקבוצות.

סיכום ממצאי כל הקבוצות מחקר הסביבה. הקרנת סרטון סיכום הפעילות.

הכרת סביבות חיים.

הכרת מרכיבי סביבה.

הכרת גורמים ביוטיים וא-ביוטיים.

השפעת האדם על הסביבה.

ספטמבר

2.

התלמידים יכירו את פירמידת המזון בטבע.

התלמידים יכירו מארגי מזון וחשיבותו של כל ייצור במארג. התלמידים יפתחו יכולת לשיתוף פעולה.

מחזוריות בטבע, יחסי גומלין, הדדיות, טפילות, טורף – נטרף, סביבות, שימור מול פיתוח ופרויקט פורשים כנף.

משחק תפקידים בין התלמידים בנושא יחסי הגומלין בטבע. מליאה-סוגי קשרי קיום. שימור מול פיתוח-ההשפעה על הטבע.

פירמידת המזון.

יחסי הגומלין בטבע

וההשפעה הסביבתית.

אוקטובר

3.

שיפור יכולת ההבעה בכתב. הילד יפתח יכולת לעבד נתונים ולהסיק מסקנות מטכסט מדעי. הילד יכיר את המגוון הביולוגי.

קיטוע, פלישת מינים, הרעלות, הרס בתי גידול ומגוון ביולוגי.

טכסטים מדעיים-עבודה בקבוצות.

הוצאת נתונים והסקת מסקנות.

מגוון ביולוגי בטבע.

אוקטובר

4.

הילד יכיר את המבנה הסיסטמטי של הטבע.

הילד ישפר את יכולת המיון ורישום נתונים בטבלא.

סיסטמטיקה, מין, סוג, משפחה, סדרה, מחלקה, ממלכה, עופות, ציפור ויונקים.

מליאה-הצגה סכימתית של המבנה הססטמטי בטבע.

הצגת מגוון בעלי חיים ומיונם על פי הסכימה.

הכרת המבנה הסיסטמטי בטבע.

אוקטובר

5.

התלמיד יכיר סביבת לימוד נוספת ושונה. התלמידים יפעלו בשיתוף פעולה. התלמידים יסגלו כללי התנהגות מתאימים למקום.

התלמידים יתנסו בפעילות השוואתית ויפתחו הבחנה חזותית. התלמידים ייחשפו למעורבות של חברת חשמל בשמירה על הטבע.

התאמת מבנה מקור לסוג מזון, נדידה, התאמת מבנה הרגליים לבית הגידול וכלוב ההשבה של פרויקט פורסים כנף.

ביקור במוזיאון טבע בנושא עופות.

פעילות בזוגות-השוואה בין סוגי עופות ובית גידולם.

סיור בכלוב הנשרים ברמת הנדיב.

הכרת עופות בסביבות חיים שונות.

התאמת מבנה ,סוג המזון של העופות לסביבת החיים.

מעורבות האדם בשמירה על הטבע.

נובמבר

6.

התלמידים יתנסו בפעילות השוואתית ויפתחו הבחנה חזותית, התלמידים יתנסו בעריכת ניסוי והסקת מסקנות.

מבנה הנוצה, קולמוס, דגל, ניצב, נוצות תעופה, נוצות פלומה ונוצות חישה.

ניסויים כיתתיים עם מגוון נוצות.

הנוצות.

נובמבר

7.

התלמיד יתנסה בזיהוי ציפורים באמצעות המדריך, התלמיד ילמד להבחין בפרטים שונים

קיוץ, חריפה, יציב, חולף, מדריך ציפורים ומשפחות ציפורים.

שימוש במדריך הציפורים.

מדריך הציפורים.

נובמבר

8.

התלמיד יתנסה בזיהוי ציפורים באמצעות המדריך, התלמיד ילמד להבחין בפרטים שונים, התלמיד יתנסה ברישום תצפית. התלמיד יכיר מגוון מינים.

קיוץ, חריפה, יציב, חולף, מדריך ציפורים ומשפחות ציפורים.

סיור באגמון החולה.

הציפורים.

נובמבר

9.

התלמידים יפתחו יכולת השוואה באמצעות הדגמים. התלמידים יכירו את המאפיינים של הדורסים. התלמידים יערכו השוואה בין דורסי יום לדורסי לילה. התלמיד יאסוף מידע מאתרים שונים במחשב. התלמידים ייחשפו למעורבות של חברת חשמל בשמירה על הטבע.

עופות מוגנים, חוש הראייה, חוש השמיעה, צייד, נוצות מסרק, חוש הריח, צנפה, קונפליקט אדם – ציפורים, פעולת חברת חשמל כדוגמה לאפשרות לצמצום הפגיעה בדורסים.

הצגת פוחלצים של עופות דורסים. משימה-מציאת מאפיינים משותפים ביניהם.

הבחנה בין דורסי יום לדורסי לילה.

פעילות תוקשבת בנושא הבז האדום.

הכרת עופות דורסים. הכרת הבז האדום. הכרת פרויקט "פורשים כנף".

דצמבר

10.

התלמיד יכיר את הדרישות בבניית העבודה. התלמיד יכיר את מקורות המידע שהוא יוכל להשתמש. התלמיד יתכנן את לוח הזמנים שיאפשר לו לבנות את העבודה ולהגישה בזמן.

ראשי פרקים, סיכום, תימצוט ועריכה.

הצגת מבנה העבודה. חלוקת הוראות כתובות לבניית העבודה. הצגת עבודות כדוגמא. הצגת מקורות מידע שונים.

מבנה המשימות.

דצמבר

11.

התלמיד יערכו ניסוי לבחינת הבדלי הטמפרטורה בין מפנה דרומי למפנה צפוני, התלמידים ילמדו להציג את הנתונים בטבלה ובגרף, התלמידים יסיקו מסקנות.

מפנה צפוני, מפנה דרומי, תיבה, מרפסת ו"מזגן".

חקר מפנים.

תיבות הקינון.

דצמבר

12.

התלמיד יבין את מטרתו של הפרויקט וחשיבותו. התלמיד יכיר את דף הסקר ואופן מילויו. התלמיד ילמד להתמצא במפה ישובית. התלמיד יפגש עם מגוון אנשים ויציג בפניהם את הבז האדום ותרומתם.

אדיבות, סוגי גגות, תצ"א.

מטרת הסקר. הצגת דף הסקר והנתונים. משחק תפקידים: תלמיד ותושב מהקהילה.

סקר גגות.

דצמבר

13.

התלמידים ירתמו את הקהילה לפרויקט. התלמידים יפתחו אחריות במילוי המשימה בזמנם החופשי. התלמידים יפעלו בשיתוף פעולה כדי לעמוד במשימה. התלמידים יתמודדו באופן עצמאי עם הקשיים שעלולים להתעורר. התלמידים יאספו נתונים ויארגנו אותם בדף הסקר.

גרף, משוב, עיבוד נתונים.

ניתוח דפי הסקר.

דיון אודות הקשיים וההתמודדות.

איסוף נתונים מתוך הסקרים.

משוב על הסקר

גגות.

דצמבר

14.

הילדים יעבדו כצוות וישתפו פעולה. התלמידים יפתחו יכולת בקריאת הוראות וביצוע. התלמידים יבינו את הקשר בין מבנה התיבה לצרכים של הבז האדום.

עבודה בצוותים.

חלוקת המשימה לראשי צוותים בניית התיבות על פי הרואות כתובות.

בניית תיבות.

ינואר

15.

התלמידים יפעילו שיקול דעת על מיקום תלית התיבות.

התלמידים יפגשו עם נציגי חברת חשמל וייחשפו למעורבותם.

מנוף של חברת חשמל.

בחירת מקום תליית התיבה.

תליית התיבה בעזרת חברת חשמל.

תליית תיבות.

ינואר

16.

התלמיד יכיר מדדים לעריכת תצפית. התלמיד ירכוש מיומנויות התנהגות

במהלך תצפית. התלמיד ילמד למלא דוח תצפית.

תצפית, התנהגות, אובייקטיביות, משחק תפקידים.

מדדים לעריכת תצפית. משחק תפקידים – צופה ונצפה. עריכת תצפית בפינת החי.

עריכת תצפית.

ינואר

17.

התלמיד יכיר את המשקפת וחלקיה.

התלמיד יתנסה וישתמש בה ככלי לעריכת תצפית.

תצפית, התנהגות, אובייקטיביות, משחק תפקידים.

הכרת המשקפת.

שימוש במשקפת.

עריכת תצפית, תיעוד וסרט.

תצפית ומשקפת.

ינואר

18.

התלמיד יכיר את המשקפת וחלקיה. התלמיד יתנסה וישתמש בה ככלי לעריכת תצפית.

תצפית, התנהגות, אובייקטיביות, משחק תפקידים.

הכרת המשקפת.

שימוש במשקפת.

עריכת תצפית, תיעוד וסרט.

תצפית ומשקפת.

פברואר

19.

התלמיד ירכוש ידע באמצעות הסרט. התלמיד יכיר סוגי נדידה של ציפורים. התלמיד ילמד להתמצא במפה ובגלובוס. התלמיד יתמצא במסלול נדידת הבז האדום.

נדידה, מקייצות, חורפות, יציבות, מזדמנות, חולפות, צוואר בקבוק, שומן, טיבוע ומשדרי לווין.

סרט: נדידת ציפורים: מהי נדידה? סוגי נדידה, מסלולי נדידה, מסלול נדידת הבז האדום.

נדידת ציפורים.

פברואר

20.

התלמיד יאסוף מידע תוך כדי צפייה בהתנהגות הבזים האדומים. התלמיד ישתמש במשקפת למעקב. התלמיד ימלא דיווח במהלך התצפית. התלמיד יעבד את הנתונים. התלמיד יסיק מסקנות מתוך נתוני התצפית. שימוש המחשב לשמירה ועיבוד הנתונים.

חיזור, מנחות, קולות ושירה.

תצפית ומעקב אחר התנהגות הבזים האדומים.

שימוש במשקפת למעקב.

חיזור.

פברואר

21.

התלמיד יאסוף מידע על ידי מעקב ותצפית.

התלמיד ישמור על כללי התנהגות המהלך התצפית. התלמיד ישתמש בכלים שונים לאיסוף המידע. התלמיד יערוך השוואה בין התצפיות ויסיק מסקנות.

קן, חומרי בנייה, תפקוד הקן והסוואה.

תצפית על בניית הקן.

מיקום הקן, חומרים לבניית הקן ועוד.

קנים.

פברואר

22.

התלמיד יכיר את מבנה הביצה תוך כדי עריכת ניסויים, התלמיד יסיק מסקנות

גוזל, אפרוח, ביצים, הריון, קינון, טיפול הורי וקונפליקטים.

ניסויים עם ביצים.

ביצים.

מרץ

23.

התלמיד יאסוף מידע המהלך תצפית. התלמיד ישתמש בטלסקופ לאיסוף המידע. התלמיד יפתח יכולת למלא דף תצפית. התלמיד יפתח מודעות לפעילות הבז האדום בסביבתו. התלמיד יכיר את אורח חייו של הבז האדום

התלמיד יגלה מעורבות ושותפות בשמירה על הטבע ועל הבז האדום.

גוזל, אפרוח, ביצים, הריון, קינון, טיפול הורי וקונפליקטים.

תצפית על תיבות ומקומות הקינון.

איסוף נתונים על ידי טלסקופ.

מעקב אחר מחזור החיים.

מליאה – מחזור החיים של הבזים האדומים.

צאצאים.

מרץ

24.

התלמיד יכיר את מושג הצניפה. התלמיד יתנסה בפירוק צניפה ומיון חומרי הצניפה.

תלמיד ימצא את הקשר בין מרכיבי הצניפה לסוג המזון.

סביבה חומצית, סביבה בסיסית, חרקים, חגבאים וצנפה.

מהי צניפה? הצגת צניפה

פירוק צניפות.

מיון חומרי הצניפות והכרת סוג המזון של הדורס.

צניפות.

מרץ

25.

התלמיד יחשף למגוון גרפים. התלמיד יכיר את סוגי הגרפים ככלי נוח לעיבוד נתונים.

התלמיד ידע לבנות גרף באופן עצמאי ולהכניס נתונים אישיים. עיבוד נתוני הגרף האישי.

ניתוח נתונים, גרף עוגה, גרף עמודות.

הצגת גרפים שונים.

לימוד קריאת הנתונים,עיבוד והסקת מסקנות.

עיבוד נתוני תצפיות האישיות בגרפים.

עיבוד נתונים

מרץ

26.

התלמיד ירחיב את ידיעותיו מתוך הנתונים בגרפים.

ניתוח נתונים, גרף עוגה וגרף עמודות.

ניתוח גרפים על הבזים האדומים בארץ.

עריכת תצפית על הבזים האדומים בישובים.

עיבוד נתונים על הבז האדום.

מרץ

27.

איסוף נתונים, עיבוד והסקת מסקנות.

ניתוח נתונים.

עריכת תצפית על הבזים האדומים בתיבות הקינון.

תצפית ומעקב.

אפריל

28.

התלמיד ילמד אודות יכולת ההשפעה של האדם הטבע.

התלמיד יכיר דרכי שימור.

התלמיד יכיר בתרומתה של חברת חשמל בשימור והגנה דרך פרויקט פורשים כנף.

השבה, גרעין רבייה, מדגרה, כלובי אקלום, מיגון עמודי חשמל על ידי חברת חשמל, פרויקט פורסים כנף.

סיור בחי בר פעילות חברת חשמל בשימור בעלי החיים בטבע.

התערבות האדם בשימור החי בטבע.

אפריל

29.

התלמיד יהיה עד לדאגה והאחריות של ההורים לגוזלים.

התלמיד מטמיע את כללי ההתנהגות ומתרגל את יכולת ההסתכלות וההבחנה בפרטים.

גוזל, אפרוח, ביצים, הריון, קינון, טיפול הורי וקונפליקטים.

אחריות ההורים לצאצאיהם.

מעקב במהלך התצפית.

גוזלים.

אפריל

30.

התלמידים יכירו בחשיבותו של יום הסל"ת.

התלמידים יבינו שנדרשת מהם אחריות גדולה, עבודת צוות, פרגון ועזרה הדדית.

סל"ת, טיבוע, מצלמות, סרטי וידאו, מחויבות, סבלנות וסובלנות.

דיון- מהו סל"ת?

פירוט סוגי הפעילויות ביום הסל"ת.

הכנה לסל"ת.

מאי

31.

התלמיד יכיר טכניקות צילום.

התלמיד ילמד כיצד עורכים סרט וידאו.

התלמיד יהיה שותף לקטעים הנבחרים.

התלמיד יקבל תוצר המתעד את שלבי הפרויקט.

סל"ת, טיבוע, מצלמות, סרטי וידאו, מחויבות, סבלנות וסובלנות.

צילום התלמידים במהלך הפעילות.

הכנת סרט המתעד את הפעילות במהלך השנה.

הצגת הסרט.

הכנת סרט ליום הסל"ת.

מאי

32.

התלמידים יתרגלו הדרכה מול עמיתים מכיתתם.

סל"ת, עמידה מול קבוצה.

הדרכת עמיתים.

הכנת סרט ליום הסל"ת.

מאי

33.

התלמידים ילמדו להציג את התחנה שבחרו.

התלמידים יפתחו יכולת הבעה בפני קהל ע"י הכנה מוקדמת.

התלמידים יגלו אחריות במילוי המשימות.

סל"ת, טיבוע, מצלמות, סרטי וידאו, מחויבות, סבלנות וסובלנות.

חלוקת התלמידים לצוותים.

כל צוות מארגן את התחנה שלו ומתכונן להציג אותה.

סיור בין הצוותים ודיווח.

יום הסל"ת.

34.

התלמידים יביעו את עצמם, התלמידים ידווחו אודות פעילותם ומה ניתן ללמוד ולשפר.

משוב

רשמים מיום הסל"ת.

שיחה במליאה אודות יום הסל"ת. הגשת עבודות סיכום.

סיכום יום הסל"ת.

יוני

35.

התלמידים יתמודדו עם ארגון הציוד. התלמידים יתמודדו עם ניווט בין המושבים ובין התיבות.

פעילות חוץ כיתתית לסגירת התיבות.

פעילות משותפת עם ההורים.

סגירת תיבות.

יוני

36.

כל תלמיד ידווח אודות תרומת הפרויקט עבורו.

משוב.

שיחת סיכום

העברת הדגל למחזור הבא.

סיכום שנה.

יוני

37.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה